Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών όταν πρόκειται για συνδεδεμένες οντότητες εντός Ελλάδας.

Δεδομένου ότι οι φάκελοι τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τον έλεγχό τους, η σωστή τήρησή τους είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους τους υπόχρεους.

Το φορολογικό τμήμα της TAXISBANK διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για την σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, αλλά και την υποβολή της απαραίτητης δήλωσης για το ύψος των συναλλαγών των συνδεδεμένων οντοτήτων.