Εξετάζοντας, τα απαραίτητα στοιχεία, οδηγούμαστε στην εκκαθάριση της επιχείρησής σας με ενδεικτική διαδικασία την πώληση ή αυτοπαράδοση παγίων, εμπορεύσιμων στοιχείων, ΦΤΜ και προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, δηλώσεων Φ.Π.Α, δηλώσεων εισοδήματος, καταστάσεων προμηθευτών και πελατών, προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

Τα θεωρημένα και αχρησιμοποίητα βιβλία και στοιχεία πρέπει να τεθούν προς ακύρωση ενώ θα διεξαχθεί και έλεγχος του χώρου από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με τα χρονικά περιθώρια, καθορισμένα από τη νομοθεσία, θα υποβληθούν περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και εν τέλει δήλωση διακοπής σε αρμόδια επικουρικά ταμεία (Τ.Ε.Β.Ε, Τ.Α.Ε, Τ.Σ.Α.Ε.) και στο Επιμελητήριο.

Ειδικά, για τις εταιρείες απαιτείται σύνταξη καταστατικού διάλυσης της εταιρείας, προσωπική παρουσία ή εξουσιοδότηση αστυνομικής αρχής και τέλος δήλωση αποτελεσμάτων (κέρδη-ζημίες).